Röjardag Vid ankdammen 2009


Brev till skånskan

Marieholms byaförenings styrelse är nybildad

I februari kallade Marieholms byaföreningen till allmänt möte. Om man inte kunde få fram en komplett styrelse så fanns hot om nedläggning av föreningen. Vid mötet visade sig att många var beredda att ställa upp för att arbeta för föreningen. Det tillsattes en valberedning vid mötet, och de har nu arbetat. Den 12 mars hölls ett årsmöte och där valdes ordförende och kassör och 7 ledamöter. Utöver styrelsen valdes också några konsulter som ska vara styrelsen behjälpliga. Veckan efter den 19 mars hade den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Den nya styrelsen har följande sammansättning: Ordförande Rustan Ligander, kassör Kerstin Nilsson, sekreterare Lillemor Lindström, vice ordförande Solveig Lemnell, vice sekreterare Raul Högberg och ledamöterna Sabina Hansson, Krister Larsson, Börje Landby och Sven Månsson. Som konsulter finns Olle Håkansson, Nils Eric Carlsson och Mattias Färlin.

Närmast på programmet står risinlämning till Majbålet. Det är den 4 april kl. 10.00 till 12.00. Då uppmanas så många som kan också att komma till majbålsplatsen vid ankdammen. Alla som kommer hjälps åt att röja upp så att ett trevligt valborgsfirande kan ske. Alla som kommer bjuds på fika. Sedan blir det traditionsenligt valborgsfirande den sista april.

Byaföreningen sänder nu ut inbetalningskort för medlemskap. Byaföreningen hoppas att många Marieholmnsbor betalar in medlemsavgiften så att föreningen står stark och kan representera byn vid kontakter med olika myndigheter.

    // Sven Månsson ledamot i styrelsen


Nya styrelsens konstituerande möte

Protokoll fört vid Marieholms byaförenings konstituerande möte den 19 mars 2009

  

Närvarande:                      Distribution via E-post

Börje Landby                                           Närvarande samt Nils Eric Carlsson

Kerstin Nilsson

Krister Larsson

Lillemor Lindström

Mattias Färlin

Olle Håkansson

Raul Högberg

Rustan Ligander

Sabina Hansson

Solveig Lemnell

Sven Månsson


1. Mötet öppnades av ordf Rustan Ligander.


2. Dagordningen godkändes.


3. Presentationsrunda. Alla var entusiastiska och vill gärna verka för föreningens bästa.


4. Val av sekreterare. Valdes Lillemor Lindström.


5. Justerare. Valdes ordförande samt Sven Månsson.


6. Val av vice ordf. Valdes Solveig Lemnell.


7. Beslut om vem som tecknar föreningen.

    Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

    Styrelsen beslöt att lämna fullmakt åt kassören Kerstin Nilsson att fritt få disponera på        

    Plusgiro samt i bank innestående medel.


8. Senaste mötesprotokoll

     - Förslag att göra en namninsamling för asfaltering Storgatan/Kvarngatan. Vi avvaktar.

     - Bom vid A-trähuset. Solverig påminner kommunen igen.

     - Brunnen hörnet Klaragatan/Nygatan fortfarande för hög och vattenpölar bildas.

       Raul tar fram bildbevis.

     -Tung trafik Kvarngatan. Krister Larsson tar kontakt med Jörgen Johnsson. Tillsammans      

       gör  de ett förslag till skrivelse" Förbud för genomfart för tung trafik"

- Ungdomsstipedium Rustan och Sven diskuterar detta vid ett möte med MH gården.

- Laddran. Lillemor väntar på beslut om Laddran kan betraktas som ett Leader projekt.

- Banderoller. Beslöts att Solveig beställer 15 st.

- Logotyp. Behövs en bättre! Börje tar sig an uppgiften


9. Årsmötets uppdrag till styrelsen.

    Samarbeta med andra föreningar Påbörjas med MH gården.

    Bilda projektgrupper. Projektgrupp "Tung trafik" startas

.

10 Kallelse via E-postadresser. Godkännes.11. Medlemsmatrikeln. Rustan kontaktar Nils-Eric för övertag.


12. Utskick av medlemsbrev med inbetalningskort. Kerstin gör i ordning materialet och

      kontaktar dem som ska dela ut breven när det är klart för avhämtning


13. Idéer och tankar om föreningen framtida verksamhet. Tas upp senare.


14. Övrigt.

      - Julmarknaden. Solveig efterlyste idéer om vad Byföreningen ska göra.

        Krister Larsson kan antagligen ordna musikunderhållning. Tänk ut fler aktiviteter.

-Risinlämning och städning Ankedammen 4 april 10.00 - 12.00.

       Olle försöker ordna så att plåttaket på grillplatsen blir lagat.

- Valborgsfirande. Arbetsgrupp: Solveig, Börje, Sven, Sabina, Kerstin.

- Midsommar. Kerstin kollar om Klippans folkdanslag kan komma.

- Vi ska synas vid ICA:s marknad torsdagen den 28 maj.

- Brev till kommunen betr nedbrunna huset. Förslaget bör checkas innan det  skickas

   Detta kan Rustan och Lillemor göra.

   Betr önskemål av brev betr längre staket vid Lekplatsen Sundelius park gör vi inget.


15. Nästkommande möten.

      Måndag 6 april samt måndag 4 maj kl 19.00 Biblioteket.

     

16. Avslutades mötet.


Vid protokollet
Lillemor Lindström


Justeras:
Rustan Ligander                                                            Sven Månsson


Svar på skrivelse till Banverket.

Hej här är svaret från banverket på vår skrivelse.
MVH Nils-Eric


Subject:
VB: Var finns planerna för upprustning av Marieholms banan?


Tack för ditt mejl angående den så kallade Marieholmsbanan. Banverket är i full gång med att - på regeringens uppdrag - genomföra en långsiktig plan för infrastruktur avseende åren 2010-2021. Vi gör detta arbete tillsammans med Vägverket, eftersom planen ska innehålla åtgärder för alla transportslag. Önskemålen om nya projekt runt om i landet är flera och tyvärr kommer pengarna inte räcka till alla projekt.


När det gäller Skåne så är behovet av ny spårinfrastruktur fram till år 2020 11 miljarder enligt Skånetrafiken. Det är ungefär den summan vi har att räkna med för nya projekt - fast för hela Sverige! Banverket har genomfört en idéstudie avseende Marieholmsbanan så vi vet nu vilka åtgärder som behövs och vad de kostar.


De argument som du framhåller har vi också kommit fram till, men tyvärr finns det många projekt i landet som också visar positiv samhällsnytta. I månadsskiftet mars/april har vi vårt första förslag klart och i september ska vi lämna vårt förslag till plan 2010-2021 till regeringen.


Med vänlig hälsning

Jens Möller
Banverket             

Årsmöte 2009

Årsmöte 2009

Möte Centrumhuset "Nu lägger vi ner Byaföreningen"

Hej här är noteringar från mötet. Jag kan inte (får inte enligt lagen) återge sidan 2 som är en deltagarlista med tel. nr.
Som ni ser nedan planerar vi ett årsmöte den 12:e mars troligen på Gästis i Marieholm, mer information kommer.
Hälsningar Nils-EricNoteringar från stormöte med intresserade i Marieholm.

Tid:            2009-02-12, kl 1900

Plats: Centrumhuset i Marieholm


Kallelse och dagordning genom utskick av

 "Nu lägger vi ned Byaföreningen"


Uppropet samlade 39 st intresserade Marieholmsbor (se bifogade förteckning)


Mötet inleddes med att Sven Månsson förklarade varför vi skickat ut denna kanske lite provocerande skrivelse. Orsaken var nämligen att vid årsmötet 2008 fanns det inte några kandidater till styrelseposten bland de 20 del-tagarna.


Att vi bör behålla Byaföreningen framgick mycket klart vid den diskussion som sedan följde. Många bra idéer väcktes också, som t ex att man ska försöka engagera de unga i Marieholm - tänk på alla de nybyggda villorna som har tillkommit på senare år.


Ett antal personer som kunde tänka sig ett styrelseuppdra noterades. Dessa namn överlämnades till den valberedning som utsågs under mötet. Val-beredning blev: Lars Stenlund och Göran Lemnell samt Gun och Jonny Fors. Det blir valberedningens uppgift att till årsmötet den 12 mars föreslå en styrelse.


Efter detta tackade Sven Månsson för att så många ställde upp och avslutade mötet.


Vid tangenternaRaul Högberg


Hej igen ibland blir det långa hopp mellan inläggen.

Hej igen det blir ibland hopp mellan publiceringarna i brist på inspiration från min sida. Jag hoppas inte det stör för mycket. Jag passerade Macken för några dagar sen, en mycket tråkig syn mötte mig, alla pumparna var borta. Jag hoppas verkligen att vi återfår någon ny bensinstation snarast.
Nedan publicerar jag en skrivelse som vi skickat till Kommunen, tycker ni att vi i fortsättningen skall hålla er informerade om sådana saker, säg till på mötet på Torsdag?


Ang. Marieholms banan Eslöv-Marieholm-Teckomatorp.
Skånetrafiken har kommit fram till att Pågatågstrafik via Eslöv - Marieholm - Teckomatorp skulle vara lönsamm från först dagen. Pågatågstrafik behövs också på denna bana, för att avlasta övriga tågtrafik på nätet. Ja, många argument kan man belysas. Dock ser vi inte att några sådana planer finns på Banverkets hemsida över pågående och framtida projekt i Banverkets södra region.

Hur ligger det till med detta?

Vad gör banverket för att få fram pengar till projektet? Banan finns, men man har underlåtit att underhålla/upprusta den till fullgod standard för dagens tågtrafik. Vi anser att detta projekt måste upp på dagordningen. Skånetrafiken är angelägna och kommunen och Skånetrafiken är beredda att ta sina delar av kostnade för stationsområde och vägtunnlar. Allt snack om att region skåne eller kommunen skulle förskottera vet Ni inte leder någon vart. Vidare ser vi vikande marknad för infrastruktur projekt, varför kostanderna skulle kunna bli lägre nu, än det annars blir i en högkonjuktur.


Med hopp om ett possitivt svar

    // Sven Månsson, Marieholms byaförening.   


Nu lägger vi ner Marieholms Byaförening


Program för Julmarknaden 2008


Nya friska tag i Byaföreningen behövs

Du får snart en inbjudan till  JULMARKNAD där Marieholms föreningar står för arrangemangen. Där ingår även Byaföreningen, som för närvarande bara har en interimsstyrelse. Vid årsmötet kunde vi inte hitta någon ord- förande.


Nu hoppas vi att någon / några kan ställa sig tillförfogande för någon av styrelseposterna - kanske ordförande. Erfarenhet finns kvar inom styrelsen så det är "riskfritt" att hoppa in.


Hela tiden kommer det upp frågor som berör Marieholm. Exempel på sådana är:

¤  Hur ska stationsområdet utformas för en framtida pågatågsstation ?

¤  Vad ska hända med nuvarande huset om Biblioteket flyttas till Marieskolan ?
¤  Hur ska vi tolka översiktsplanen för Marieholm - där det utlovas mycket ?

¤  Kan vi förbättra firandet av valborg och midsommar ?Vi som är med i interimsstyrelse är:


Sven Månsson              0413 70976      070 544 00 43    fam.maansson@telia.com

Kerstin Nilsson            0413 70705

Nils-Eric Carlsson        0413 70968     070 835 53 66      nilseric@home.se

Olle Håkansson            0413 70732                                     olle.hakansson@tele2.se

Christer Nilsson           0413 70627      070 518 19 68 / 070 202 88 32

Raul Högberg              0413 70277        070 514 32 50       lissten@telia.com

Lillemor Lindström      0413 70685      073 383 75 65      lillemor.l@pavilionclub.se

Solveig Lemnell           0413 70494       g.lemnell@telia.com


Vänta inte utan kontakta någon av oss !   


Tack på förhand !Interimsstyrelsen


Laddran ett projekt i Marieholm

Laddran är, som säkert de flesta redan vet, ett område vid ån (ungefär söder om macken)!

Marken här är inte lämpad för att bebygga, men skulle däremot kunna användas för fritid och rekreation.

Byaföreningen vill därför gärna arbeta för att förverkliga en gammal idé om att skapa gångstigar och dammar till glädje för bybor och gäster som vill "ut i naturen". Samtidigt bidrar grönområdet till att främja en bra miljö för djur och växter. Ett förslag hur det skulle kunna se ut finns redan.

.

Närheten till samhället gör att många kan utnyttja området utan att behöva ha tillång till bil eller annat transportmedel.


För att Laddran ska bli en tillgång för Marieholm, fordras emellertid såväl  tid som pengar. Vi har tänkt oss att ansöka om bidrag från Leader MittSkåne * ,men  det krävs att såväl ideella krafter som privata näringsidkare bidrar. Kommunen kan då bidra med en del av pengarna. Vi hoppas kunna hitta finansiärer och kommer i bästa fall vara klara så att vi kan skicka in projektansökan i början av 2009.


Kanske finns det någon som har fler idéer om vad vi skulle kunna göra?  

 *Leader MittSkåne är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden. Verksamheten finansieras både genom insatser från ideella krafter, privata näringsidkare och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Till detta kommer EU-finansiering inom Landsbygdsprogrammet.  


Byaföeningen har nu agerat i 20 år.

Byaföreningen har nu fyllt 20 år, den startade för att rädda vårt utomhusbad och det lyckades vi med. På den tiden var bypolitik något som dåtidens politiker inte sysslade med man såg på helheten för kommunen, rätt eller fel där finns inget svar det beror på frågan. Dock tror jag att man var för tyst i många lägen.
Byaföreningen som inte är bundet till något parti har emellertid kunnat agera både politiskt och praktiskt på det lokala Marieholms-planet. Jag tror att vi har kunnat påverka politikerna både i Eslöv och högre upp i många fall, vi har inte lyckats alltid men den som tjatar och går på får till sist lite tillbaka.
Jag känner att vi i Byaföreningen behöver mer kraft att förnya och även föryngra oss. Vill ni hjälpa oss under 2008 med att fortsätta att kämpa för vårt samhälle, är du eller någon du känner intresserad tag kontakt med valberedningen, se årsmöte mars i bloggen eller kontakta någon i styrelsen.

Nils-Eric

Räddningstjänsten Syd mm.

Hej, det var längesedan någon skrev på bloggen. Det har kanske inte varit så mycket nytt att berätta om, men det har det trots allt. Vi har ju fått väg 17 utanför samhället, trafikmässigt är det som söndag var dag. Men vi har ju en del som tror att vägen är en rallybana, jag upplever det som att en hel del inte tar någon hänsyn till fartgränserna och trots dålig sikt kör både 70 ,80 och 90 km/tim. Vi får väl på vår kommun så att det byggs farthinder på vägen dock inte några vägbulor vi har fått nog av bumpljud.

Marieholmare ni glömmer väl inte våra affärer i samhället, nu när vägen går utanför minskar deras kundunderlag. Tänk efter att rent miljömässigt och troligen även ekonomiskt är det inte lönt att köra någon längre sträcka för att handla, så utnyttja de lokala handlarna så vi kan ha kvar dem i byn.

Brandkåren, mitt förtroende för Räddningstjänsten Syd är inte särskilt stort- nu skall man spara in en massa miljoner. Vem kommer detta att drabba jo framför allt byar typ Marieholm som redan idag har en lång insatstid, det kommer troligen ingen brandkår kvällar och nätter förrän minst en halvtimme gått. Är det lönt att ringa 112? Skall vi istället först larma vår egen frivilliga brandkår, om de hade ett mobilnummer som vi alltid kunde ringa och den som för tillfället hade jouren tog emot samtalet och sedan skickade ett grupp SMS till sina kollegor. Efter den lokala larmningen kan vi larma ut på 112.

Många tankar hälsningar Nils-Eric

Ny Byavandring

image29

Nattbad på Marieholmsbadet

Hej, vi hade ett möte på Marieholmsbadet om Nattbadning. Vi som deltog var Byaföreningen, Nattvandrarna och Personal från Badet. Nattbadning har förekommit på badet troligen sedan det startade det har setts av allmänheten som ett pojkstreck relativt harmlöst. Det var det kanske förr innan bassängen täcktes av en isolerande duk, duken är en isolering och ett skydd för löv mm. utan duken sjunker temperaturen ca 2 grader på natten. En olycka inträffade nyligen i en Norrlands stad Umeå tror jag, en 19 årig yngling fastnade under duken och omkom. Vi fick den uppfattningen att om en liknande olycka eller tillbud inträffade i Marieholm skulle det vara svårt för oss att få ha kvar vårat bad.

En annan sak som kostar massor med pengar är reparation av stängsel, man klipper upp stängslet med en tång. Har någon provat att reparera en sådan skada? Det tar ganska lång tid att göra det och den tiden finns inte hos den normala personalen utan det får ske med inhyrd personal a 300-500 kr/timme plus material och körning, vi får betala det via kommunal skatten. Att ta sig in på badet efter att det är stängt innebär en kriminell handling som heter olaga intrång och kan innebära böter eller i värsta fall frihetsberövande.


Jag vädjar till alla vi måste få ett slut på denna dåliga tradition i Marieholm, sprid detta budskap och föräldrar, ungdomsledare och idrottsledare ta 5 min och tala med barnen om detta. Om det inte får ett slut kanske badet stängs.

 

Med vänlig hälsning Nils-Eric