Röjardag Vid ankdammen 2009


Brev till skånskan

Marieholms byaförenings styrelse är nybildad

I februari kallade Marieholms byaföreningen till allmänt möte. Om man inte kunde få fram en komplett styrelse så fanns hot om nedläggning av föreningen. Vid mötet visade sig att många var beredda att ställa upp för att arbeta för föreningen. Det tillsattes en valberedning vid mötet, och de har nu arbetat. Den 12 mars hölls ett årsmöte och där valdes ordförende och kassör och 7 ledamöter. Utöver styrelsen valdes också några konsulter som ska vara styrelsen behjälpliga. Veckan efter den 19 mars hade den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Den nya styrelsen har följande sammansättning: Ordförande Rustan Ligander, kassör Kerstin Nilsson, sekreterare Lillemor Lindström, vice ordförande Solveig Lemnell, vice sekreterare Raul Högberg och ledamöterna Sabina Hansson, Krister Larsson, Börje Landby och Sven Månsson. Som konsulter finns Olle Håkansson, Nils Eric Carlsson och Mattias Färlin.

Närmast på programmet står risinlämning till Majbålet. Det är den 4 april kl. 10.00 till 12.00. Då uppmanas så många som kan också att komma till majbålsplatsen vid ankdammen. Alla som kommer hjälps åt att röja upp så att ett trevligt valborgsfirande kan ske. Alla som kommer bjuds på fika. Sedan blir det traditionsenligt valborgsfirande den sista april.

Byaföreningen sänder nu ut inbetalningskort för medlemskap. Byaföreningen hoppas att många Marieholmnsbor betalar in medlemsavgiften så att föreningen står stark och kan representera byn vid kontakter med olika myndigheter.

    // Sven Månsson ledamot i styrelsen


Nya styrelsens konstituerande möte

Protokoll fört vid Marieholms byaförenings konstituerande möte den 19 mars 2009

  

Närvarande:                      Distribution via E-post

Börje Landby                                           Närvarande samt Nils Eric Carlsson

Kerstin Nilsson

Krister Larsson

Lillemor Lindström

Mattias Färlin

Olle Håkansson

Raul Högberg

Rustan Ligander

Sabina Hansson

Solveig Lemnell

Sven Månsson


1. Mötet öppnades av ordf Rustan Ligander.


2. Dagordningen godkändes.


3. Presentationsrunda. Alla var entusiastiska och vill gärna verka för föreningens bästa.


4. Val av sekreterare. Valdes Lillemor Lindström.


5. Justerare. Valdes ordförande samt Sven Månsson.


6. Val av vice ordf. Valdes Solveig Lemnell.


7. Beslut om vem som tecknar föreningen.

    Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

    Styrelsen beslöt att lämna fullmakt åt kassören Kerstin Nilsson att fritt få disponera på        

    Plusgiro samt i bank innestående medel.


8. Senaste mötesprotokoll

     - Förslag att göra en namninsamling för asfaltering Storgatan/Kvarngatan. Vi avvaktar.

     - Bom vid A-trähuset. Solverig påminner kommunen igen.

     - Brunnen hörnet Klaragatan/Nygatan fortfarande för hög och vattenpölar bildas.

       Raul tar fram bildbevis.

     -Tung trafik Kvarngatan. Krister Larsson tar kontakt med Jörgen Johnsson. Tillsammans      

       gör  de ett förslag till skrivelse" Förbud för genomfart för tung trafik"

- Ungdomsstipedium Rustan och Sven diskuterar detta vid ett möte med MH gården.

- Laddran. Lillemor väntar på beslut om Laddran kan betraktas som ett Leader projekt.

- Banderoller. Beslöts att Solveig beställer 15 st.

- Logotyp. Behövs en bättre! Börje tar sig an uppgiften


9. Årsmötets uppdrag till styrelsen.

    Samarbeta med andra föreningar Påbörjas med MH gården.

    Bilda projektgrupper. Projektgrupp "Tung trafik" startas

.

10 Kallelse via E-postadresser. Godkännes.11. Medlemsmatrikeln. Rustan kontaktar Nils-Eric för övertag.


12. Utskick av medlemsbrev med inbetalningskort. Kerstin gör i ordning materialet och

      kontaktar dem som ska dela ut breven när det är klart för avhämtning


13. Idéer och tankar om föreningen framtida verksamhet. Tas upp senare.


14. Övrigt.

      - Julmarknaden. Solveig efterlyste idéer om vad Byföreningen ska göra.

        Krister Larsson kan antagligen ordna musikunderhållning. Tänk ut fler aktiviteter.

-Risinlämning och städning Ankedammen 4 april 10.00 - 12.00.

       Olle försöker ordna så att plåttaket på grillplatsen blir lagat.

- Valborgsfirande. Arbetsgrupp: Solveig, Börje, Sven, Sabina, Kerstin.

- Midsommar. Kerstin kollar om Klippans folkdanslag kan komma.

- Vi ska synas vid ICA:s marknad torsdagen den 28 maj.

- Brev till kommunen betr nedbrunna huset. Förslaget bör checkas innan det  skickas

   Detta kan Rustan och Lillemor göra.

   Betr önskemål av brev betr längre staket vid Lekplatsen Sundelius park gör vi inget.


15. Nästkommande möten.

      Måndag 6 april samt måndag 4 maj kl 19.00 Biblioteket.

     

16. Avslutades mötet.


Vid protokollet
Lillemor Lindström


Justeras:
Rustan Ligander                                                            Sven Månsson